Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön, mint igénybevevő (továbbiakban igénybevevő) és a repulunk.hu internetes szervező szolgáltatóval létrejövő (székhelye, levelezési címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51. ; a repulunk.hu tulajdonosainak nyilvántartási száma: 56984143  Burzi Zsolt E.V., valamint a  Flatbox Hungary Kft. Együttes képviselő: Burzi Zsolt. Adószám: Burzi Zsolt E.V.: 58486555-1-33, bankszámlaszám: 12026001-01422987-00100004; Adószám Flatbox Hungary Kft: 23064810-2-13, Cégjegyzék száma: 13 09 198806, bankszámlaszáma: 10103898-71479000-01005008,  együttes kézbesítési email cím: info@repulunk.hu,) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF az igénybevevő és internetes szolgáltató felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.

 

Igénybevételre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok szerint igénybevevőnek minősülő személyeket illeti meg. A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében az igénybevevő és a vállalkozás közötti megállapodások részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó.

 

Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a megállapodás teljesítésében használandó légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.) Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni. Ezen túl ismerik a költségmegosztásos repülés fogalmát és kívánalmait.

 

Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék. Felek megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből kizárható. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására a repulunk.hu illetve a repuljunk.com szervezőkkel kapcsolatban lévő szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való felkészülés kezdetétől a repülés végéig bezárólag az igénybevevő vagy a repülésre jogosult személy együttműködése esetén.

 

Felek megállapodnak, hogy az együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő megállapodás szolgáltatásaiért fizetendő díj magyar forintban teljesítendő. Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint a létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött megállapodásnak minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. Igénybevevő kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú személy.

 

Felek megállapodnak, hogy a repulunk.hu a megrendelő igénybevételének szándékát megelőzően tájékoztatja a megrendelőt az alábbiakról:

 

Az igénybevétel jóváhagyása után létrejövő elektronikus megállapodás írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a repulunk.hu iktatja, a megállapodás teljesülését követően azt nem őrzi és a szerződés utóbb a repulunk.hu -nál már nem hozzáférhető az igénybevevő számára sem. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az igénybevétel leadása során adatbeviteli hiba keletkezett, akkor a megállapodás az igénybe vétel kifizetéséig az igénybevevő által az info@repulunk.hu címre küldött e-mail útján vagy telefonon módosítható és törölhető is. Felek megállapodnak, hogy az igénybevétel kifizetését követően a repulunk.hu-val a weboldalon kínált lehetőséggel időpontot kérést indítani, majd a megfelelő szolgáltatótól kapott megerősítő email-ben egyeztetett időpontban az igénybevevő jogosult a repülési szolgáltatást igénybe venni.

 

Felek megállapodnak, hogy az igénybe vevő a repülés megrendelését banki előre utalással, bankkártyával, és banki készpénzbefizetéssel 8 napon belüli esedékességgel tudja teljesíteni, amelyről a repulunk.hu oldalt üzemeltető vállalkozások egyike haladéktalanul szabályszerű számlát állít ki. Az online bankkártyás fizetések a Viva Wallet vagy a Barion rendszerén keresztül valósulhatnak meg. Viva Wallet: Viva Payment Services S.A. Magyarországi Fióktelepetevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően. Cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. Törzsszám: 27919750, Cégbírósági nyilvántartási szám: 01-17-001314 Barion: A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően. Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013; Intézményazonosító: 25353192; Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014,    

 

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A bankkártyával összefüggő fizetési szolgáltatásokat és adatkezeléseket A Barion és a Viva Wallet szolgáltatja és az adatkezelést is a szabályzataiknak megfelelően teljesítik az MNB engedélyével.. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az igénybevevő a repülési szolgáltatás díját, annak esedékességekor, nem fizeti meg, akkor a repulunk.hu a teljesítést jogosult megtagadni, készpénzben a díj a helyszínen nem fizethető. A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő megállapodás kizárólag magyar nyelven jöhet létre a felek között. A telefonos elérhetőség: +36 30 1558000 (Időszak: Hétfőtől Péntekig 09.00-18.00 óráig).

 

Felek megállapodnak, hogy az igénybevevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a repulunk.hu-t valamint a repulunk.hu-t üzemeltető vállalkozásokat, sem a repulunk.hu tulajdonosait.

 

Felek megállapodnak, hogy a repulunk.hu a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a megrendelőt, mint igénybevevőt az általa lefoglalt repülési szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. A szolgáltatás díja minden esetben feltüntetésre kerül az ajánlat adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő. Felek megállapodnak, hogy a lefoglalt repülés esetén, amennyiben annak végrehajtására az igénybevevő hibájából nem kerül sor a repulunk.hu időpontonként, a teljes ár 50%-nak megfelelő költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen költség indoka az, hogy az igénybevétellel kapcsolatosan és a konkrét repülési időpontra történő megegyezéssel a repulunk.hu szerződéses partnerei pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent megjelölt mérték. Ez a szabály alkalmazandó az igénybevevő, ill. a repülésre a foglalás alapján feljogosított személyek 30 percet meghaladó késése esetén is, amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható. (napnyugta, időjárás változása, stb.)

 

Elállási jog:

 

Felek megállapodnak, hogy az igénybevevő a repülés foglalásától számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban, e-mail útján ( info@repulunk.hu) vagy postai úton a szervező címére megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. Az igénybevevő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt az igénybevevő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi a repulunk.hu fenti elérhetőségére az egyértelmű azonosíthatóság kedvéért minden Voucheren található adattal. (Név, Cím, Telefonszám, Foglalt szolgáltatás, Voucher szám) Az igénybevevőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte, a repulunk.hu-nak.

 

Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a repulunk.hu a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy az igénybevevő nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a repülési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha az igénybevevő a repülést a megrendeléstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni ( a foglaláskor erre való felhívás elfogadásával ) és a repülés lezajlik, akkor ezen időponttól kezdődően elállási jogát az igénybevevő már nem gyakorolhatja. Az igénybevevő, az őt megillető elállási jogot az alábbi mintanyilatkozattal gyakorolhatja:


„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szolgáltatás tárgya (repülési program):
Szerződéskötés időpontja:

A Voucher száma:
Az igénybevevő (az adatokat kitöltő) neve:

Az igénybevevő (az adatokat kitöltő) telefonszáma:
Az igénybevevő (az adatokat kitöltő) címe:
Az igénybevevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés helye, ideje:„

 

Felek megállapodnak, hogy az igénybevevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a repulunk.hu visszatéríti, az igénybevevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az alábbiakban részletezett ésszerű költség merült fel. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a repülőgép felszállását követően kívánja elállási jogát gyakorolni az igénybevevő (azaz például a gép repülésének azonnali megszakítását kezdeményezi stb.), akkor a repülés teljes díját ( az esetlegesen az útvonal hosszának csökkenéséből adódóan fennmaradó üzemanyag mennyiségét kivéve ) az igénybevevő viseli. Felek abban is megállapodnak, hogy amennyiben a repülésre a megrendelő konkrét időpontot egyeztet a repulunk.hu rendszerén keresztül, a foglalástól számított 14 napon belüli időpontra és az időpontra a repulunk.hu partnerei pilótát állítanak és a repülőgépet felkészítik, akkor a megrendelő az elállási jog határidőben történő gyakorlása esetén a repulunk.hu-t a fentiekben részletezett időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül.

Felek megállapodnak, hogy a repulunk.hu-nál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Felek megállapodnak, hogy a repulunk.hu-ra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére lehetőség nincsen.

 

Fogyasztói panaszok rendezése:

 

Az igénybevevő panaszaival a repulunk.hu képviselőjéhez fordulhat a jelen ÁSZF fejlécében megjelölt címen illetve e-mail címen. A kapott panaszra a repulunk.hu 14 munkanapon belül válaszol.

Felek megállapodnak, hogy ha az igénybevevő és a repulunk.hu között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, az igénybevevő az alábbi helyeken is tehet panaszt:

 

         Az igénybevevő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az igénybevevő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a repulunk.hu-t üzemeltető társaságok, vállalkozások székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testületeinél.

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
ElérhetőségekTelefon/Fax: (+36-1) 269-0703 vagy (+36-1) 784-3076
E-mail cím pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Postafiók 81.

 

         Végső esetben a megrendelő igényét bírósági úton is érvényesítheti.

A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:


Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a repulunk.hu más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől, annak elhagyásáig az igénybevevő és az igénybe vétellel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani. A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik első ülésében esetlegesen tartózkodó igénybevevő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki. A repülőgépben minden ülésben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A repülést igénybe vevő és a repülésre a foglalás alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani. A felek megállapodnak, hogy a repülés során költségmegosztásos repülés (cost-shared flight) vagyis megosztott költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal összhangban. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, igénybevevő e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a repulunk.hu a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A repulunk.hu -t a költségmegosztásos repülések szervezéséért nem terheli semmilyen felelősség, illetve a szervező nem vonható felelősségre a költségmegosztásos repülés egyéb -pilóták által esetleg nem betartott – szabályainak megszegése okán.

 

A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál. A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior). A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a repulunk.hu fenntartja, géptípust a megrendelő tehát nem tud választani.

 

Biztonságos közlekedés a Gödöllői és Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren (tájékoztató):

 

Az igénybevevő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 15 perccel érkezzenek meg.
A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak a kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Megrendelő a repülőtéren gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. A repulunk.hu a repülőteret nem üzemelteti. Amennyiben az autós parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a repulunk.hu és partnerei nem vállalnak felelősséget. A gödöllői repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen, az üzemanyag kútig, onnan a hangárakig a füvön ill. (Budakeszin) a kibetonozott részen a 6. számmal jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni. (a repülőtéren tárolt repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni.). Járó motorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát övező fehér szegélykövek, jelölések mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. A budakeszire repülőtérre érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett épület előtt található. A gödöllői repülőtérre érkezők várakozási pontja a középső íves hangár előtti terület. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni az igénybevevőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen az irányadóak.

 

Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről (tájékoztató):


A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légijáratok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is. Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

 

Pilóták magatartási kódexe (tájékoztató):

 

(1)        A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a repülés esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.

 

(2)       A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja a repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a repülés megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.

 

(3)       A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.

 

(4)       Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos repülésnek nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.

 

(5)       A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.

 

(6)       A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC, valamint, hogy ez egy magáncélú repülés, költségmegosztásos üzem keretében.

 

Utasok magatartási kódexe (tájékoztató):

 

(1)        Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a repülés  törléséről.  Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.

 

(2)       Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.

 

(3)       Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.

 

(4)       Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utasnak a fedélzetre vételét.

 

(5)       Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.

 

(6)       A repülés törlése, a repülés indulása előtt:  Az utas indulás előtt bármikor törölheti a  repülést.

 

(7)       Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:

 

         I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.

         II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.

         III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.

         IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.

         V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.


Budapest, 2022. január 06.
repulunk.hu

 

Adatvédelmi szabályzat és megállapodás

 

1.          Felek megállapodnak, hogy a repulunk.hu internetes szervező szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek és a repulunk.hu közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybevevő és a repülést igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A repulunk.hu a repülés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a repülés igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a repülés igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat továbbá a 11. pontban foglalt adatokat.

 

2.         Az 1. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a repulunk.hu a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást és teljesítést követően törli a rendszerből, kivéve a regisztrált és/vagy a hírlevélre feliratkozó megrendelők adatait.

 

3.         Felek megállapodnak, hogy a jelen szabályzat alapján a természetes személyazonosító adatokat a repulunk.hu a repülésre vonatkozó megállapodás maradéktalan teljesítéséig, ill. a megállapodás megszűnéséig vagy felbontásáig kezeli, azt követően a rendszerből a 2. pontban kivételként megjelölt adatok kivételével törli.

 

4.        Ha az igénybevevő hozzájárul, akkor a regisztrációja során megadott adatokat (név, felhasználónév, jelszó, számlázási cím/lakcím, email cím) a repulunk.hu a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli a megrendelő regisztrációjának fennállása alatt. Jelen megállapodás alapján a megrendelő az info@repulunk.hu e-mail címre megküldött levelével a jelen célból kezelt adatai kezelését bármikor megtilthatja. A repulunk.hu -nál a fentiek alapján kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az igénybevevő más azonosító adataival és a megrendelő további hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció törlése esetén a repulunk.hu maradéktalanul és haladéktalanul törli.

 

5.         A fentiek alapján a repulunk.hu tájékoztatja az igénybevevőt, hogy az alábbi személyes adatait és a személyéhez kapcsolt egyéb adatot kezeli. : a foglalás tényét, annak idejét, helyét és a szolgáltatás igénybevételének helyét és idejét, az igénybe vétel számát, az igénybevevő nevét, az igénybevevő számlázási és/vagy lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személyek nevét, címét, telefonszámát a repülés időtartama alatt, ill. ha azt az igénybevő előzetesen megadta, akkor ettől az időponttól a légijármű fedélzetének rendeltetésszerű elhagyásáig. Az adatkezelés módja és célja a 12. pontban részletezve.

 

6.         Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: repulunk.hu-t üzemeltető egyéni vállalkozás és társas vállalkozás  – székhely, és levelezési címek: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51. szervezetek nyilvántartási számai: Burzi Zsolt E.V: 56984143 adószám: 58486555-1-33, cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51, kézbesítési e-mail cím: info@repulunk.hu.;  Flatbox Hungary Kft: 13-09-198806, adószáma: 23064810-2-13 cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51. képviselő: Burzi Zsolt ügyvezető,  kézbesítési e-mail cím: info@repulunk.hu- melyek az adatokat kizárólag a fent felsorolt pontok alapján feldolgozza.

 

7.         A repulunk.hu által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett –regisztrációnál és megrendelésnél a weboldalon és a repülés megkezdésekor adott önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. Az adatkezelés céljai a jelen szabályzat 1-4 pontjaiban találhatóak.

 

8.         A jelen adatkezelési szabályzat alapján az adatokat, a repulunk.hu és szerződéses munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg, ideértve különösen a repülés végrehajtását végrehajtó pilótát. További szükség szerinti adatfeldolgozó a társaságok könyvelését végző cég.

 

9.         A személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszt, jogérvényesítést, módosítást a megrendelő az alábbi elérhetőségeken bármikor tehet elektronikusan és postai úton egyaránt:  Burzi Zsolt, vagy Flatbox Hungary Kft.  2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51., email cím: info@repulunk.hu. A megrendelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) is fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A módosítást a repulunk.hu haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átvezeti.

 

10.       Az adatkezelési szabályzat rögzíti, hogy csak valós személyes adatok megadása esetén alkalmazandó és a valótlan adatokat megadó igénybevevők, az ezáltal esetlegesen okozott károkért felelősek.

 

11.        A regisztráció során megadott e-mail címek célja, a felek polgári jogi megállapodás során a kapcsolattartás biztosítása, ezen felül a megrendelő hozzájárulása esetén hírlevél küldhető a megrendelőnek a repulunk.hu által. Ezen hírlevél az info@repulunk.hu címre megküldött e-mail útján bármikor lemondható, a hírlevélre történő regisztrációról, a megrendelőt a repulunk.hu, a megrendelő e kérésére haladéktalanul törli.

 

12.       Az adatkezelési szabályzat alapján a repülés időtartama alatt, a repulunk.hu szerződéses partnerei jogosultak kezelni a repülésre feljogosított személyek nevét, telefonos elérhetőségét, lakcímét. Az adatkezelés célja, hogy a repulunk.hu a partnerei által biztosított légijárművek fedélzetére felszállt személyek számáról és kilétéről naprakészek legyen különleges repülési esemény esetén is. A repülés végeztével az adatkezelés megszűnik, a kitöltött iratot a repulunk.hu megsemmisíti. Az adatkezelés módja: légijárműre felszálló személyek listájának elektronikus nyilvántartása.

 

13.       Az ilyen módon kezelt fenti adatokat a repulunk.hu további harmadik személyeknek nem adja át, nem továbbítja és csak hatóság megkeresésére adja ki. (pl. Közlekedés Biztonsági Szervezet, rendőrség, stb.)


Vác, 2022. január 1.

repulunk.hu